T: 053 - 430 88 85

Scheidingsmediation

De gevolgen van een op handen zijn de echtscheiding of verbreking van een samenwoningsrelatie, maar ook geschillen die op een later moment ontstaan tussen ex-partners over bv. alimentatie of omgang met de kinderen, kunt u trachten via een gerechtelijke procedure af te wikkelen. Doorgaans zal dan een van beide partijen zich niet in de beslissing van de rechter kunnen vinden en wordt het geschil in feite niet volledig opgelost. Niet elk geschil is via een rechterlijke beslissing op te lossen, vandaar dat de rechtbanken en gerechtshoven veelvuldig verwijzen naar mediation. Mr. Oude Breuil is een van de gekwalificeerde mediators binnen het arrondissement waarnaar in dit kader wordt doorverwezen.

Bij (scheidings)mediation gaan de partijen met één bemiddelaar (mediator) om de tafel om door middel van deskundige en neutrale begeleiding tot een voor beiden aanvaardbare oplossing te komen. Op het gebied van het familierecht heeft de vFAS (vereniging van in familierecht en scheidingsmediation gespecialiseerde advocaten) een opleiding ontwikkeld om advocaten, die voornamelijk op het gebied van het familierecht werkzaam zijn, te trainen in deze begeleiding. De vFAS-scheidingsmediator is dus kundig op het gebied van familierecht én mediation, waardoor de partijen tijdens de mediation waar nodig kunnen worden geïnformeerd over de juridische marges van hetgeen zij in onderling overleg moeten regelen. Het voordeel van mediation is dat de belangen van beide partijen tellen en steeds als uitgangspunt hebben te gelden voor de te maken afspraken.

In principe is mediation geschikt voor iedereen. Tijdens het eerste gesprek zal de mediator uiteraard nagaan wat de problemen/geschillen tussen de partijen zijn en of zij de wil hebben om er samen uit te komen. Er zullen afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de mediation zal plaatsvinden. Afhankelijk van de aard van het geschil wordt eerst samen met de partijen alle benodigde informatie verzameld waarover een regeling moet worden getroffen. Vervolgens zullen de partijen onder (bege)leiding van de mediator met elkaar gaan spreken en waar nodig onderhandelen over te maken afspraken. De mediator ziet erop toe dat er in de gesprekken evenwicht is tussen de partijen en geeft waar nodig objectieve juridische informatie betreffende het te bespreken onderwerp. De afspraken worden door de partijen gemaakt, de mediator legt deze uiteindelijk vast in een convenant. Afhankelijk van de aard van het geschil zal het convenant uiteindelijk ter bekrachtiging aan de rechter worden voorgelegd. In geval van echtscheiding is dit zelfs verplicht, aangezien deze door de rechter dient te worden uitgesproken.